algemene voorwaarden

bbb psychologie is onderdeel van het paramedische team van bbb health boutique. bbb health boutique heeft 7 studio's in Nederland. 

1. Begrippen

 

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden zijn gehanteerde algemene voorwaarden van bbb psychologie, welke zijn gepubliceerd op de website van bbb psychologie. 
bbb psychologie /Opdrachtnemer
: verschillende behandelaren geregistreerd bij de Kamer van Koophandel verlenen onder de naam bbb psychologie diensten en maakt reclame uitingen onder de naam bbb psychologie. De behandelaren verzorgen diensten onder naam van bbb psychologie welke vallen onder deze algemene voorwaarden.
Behandelaren: verschillende coaches, therapeuten, psychologen die cliënten psychologisch begeleiden met als doel zijn/haar klachten te genezen.
Opdrachtgever: De persoon, die direct of indirect (via zijn/haar werkgever), dan wel de vennootschap of instantie die aan bbb psychologie aan de desbetreffende behandelaar een opdracht verstrekt.
Partijen: daar waar in de overeenkomst 'partijen' wordt vermeld, worden Opdrachtnemer en Opdrachtgever bedoeld.
Diensten: alle door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever, geleverde diensten en producten - in de ruimste zin van het woord waaronder, doch niet uitsluitend; coaching en andere vormen van begeleiding, zoals groepstraining en advisering en andere ad-hoc werkzaamheden, die noodzakelijk zijn uit te voeren in het kader van een opdracht en inherent zijn aan de intentie van de opdracht, zelfs indien deze mogelijk niet als zodanig zijn omschreven, dan wel op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht.
Traject: het tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen Traject van Diensten.

 
2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

✦ Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes waarbij Opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
✦ Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.
✦ Eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever kunnen niet van toepassing zijn op de Diensten van Opdrachtnemer, tenzij deze in haar geheel of gedeeltelijk door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard.


3. Offerte/overeenkomst

✦ De door Opdrachtnemer gemaakte offerte voor een Traject is vrijblijvend. Een offerte is geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders vermeld. Opdrachtnemer is slechts van rechtswege aan een offerte gebonden, wanneer deze binnen 30 kalenderdagen door Opdrachtnemer wordt ontvangen en vastgesteld kan worden dat deze rechtsgeldig is ondertekend door Opdrachtgever. De rechtsgeldig getekende offerte geldt als Overeenkomst voor het Traject.
✦ De prijs van een Traject wordt in de offerte vermeld exclusief BTW. Indien BTW van toepassing is op de prijs van het Traject, zal in de offerte daarvan melding worden gemaakt.

 
4. Uitvoering van een Traject

✦ De met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voor een Traject leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Opdrachtnemer verlangd kan worden.
✦ Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever geschieden. Alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van een deel van het Traject zijn betrokken kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

5. Wijziging van de overeenkomst

✦ Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het -voor een behoorlijke uitvoering- noodzakelijk is om het overeengekomen Traject te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
✦ Indien een wijziging of een aanvulling van de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover inlichten.
✦ Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

 
6. Geheimhouding

✦ Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


7. Betaling

✦ Opdrachtnemer hanteert een maandelijkse facturatie aan haar opdrachtgevers.
✦ Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 7 kalenderdagen na de factuurdatum op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling dient plaats te vinden zonder enige aftrek, compensatie of opschorting; uit welke hoofde dan ook.
✦ Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zelfs zonder dat verdere ingebrekestelling door de Opdrachtnemer is vereist. In het geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd alle, ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten, werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld.
✦ Ingeval van betalingsverzuim is Opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen, gelijk aan de wettelijke rente.
✦ In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. 
✦ Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ongeacht de omschrijving die aan de voldoening wordt gegeven door Opdrachtgever.

 
8. Incassokosten

✦ Ingeval Opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten; ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

 
9. Aansprakelijkheid

✦ Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte Diensten, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Opdrachtnemer.
✦ De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
✦ Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
✦ De opdrachtgever wordt verantwoordelijk gehouden voor eender welk nazorgtraject dat een deelnemer wenselijk c.q. noodzakelijk vindt te moeten volgen, naar aanleiding van deelname aan het Traject, zoals door Opdrachtgever is aangegaan.
✦ Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en, indien van toepassing, derden, zoals vermeld in artikel 4.2, voor elke claim – in de ruimste zin van het woord - van een deelnemer, die op verzoek van Opdrachtgever deelneemt aan het Traject.

 
10. Individuele coaching

✦ De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor een Traject betreffende individuele coaching loopt van rechtswege af na het einde van het overeengekomen Traject.
✦ Opdrachtnemer en Opdrachtgever hebben te allen tijde het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien er sprake is van een ontwrichte situatie tijdens het overeengekomen Traject.
✦ Opdrachtgever heeft ook te allen tijde het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. De Opdrachtgever houdt de verplichting te betalen voor dat deel van het Traject, dat reeds heeft plaats gevonden.
✦ Annulering van een individuele afspraak kan kosteloos geschieden tot 24 uur voor aanvang van een afspraak. Bij een annulering van een afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende afspraak, zal 50% van het tarief geldende voor de afspraak in rekening worden gebracht.
✦ Annuleren van een individuele afspraak kan telefonisch of via de email via: info@bbbpsychologie.nl.

 
11. Groepstrainingen/workshop(s)

✦ De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor een Traject betreffende een groepstraining/workshop(s) loopt van rechtswege af na de laatste sessie van de groepstraining/workshop(s).
✦ Opdrachtnemer en Opdrachtgever hebben te allen tijde het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien er sprake is van een ontwrichte situatie tijdens het Traject.
✦ Opdrachtgever heeft ook te allen tijde het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. De Opdrachtgever houdt de verplichting te betalen voor het afgesproken Traject.
✦ De inschrijving voor een Traject omvattende een groepstraining/workshop(s) gebeurt uitsluitend online, tenzij anders is overeengekomen met Opdrachtnemer.
✦ Door de inschrijving voor een groepstraining/workshop(s) aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
✦ Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. De Opdrachtnemer bevestigt per email de inschrijving en houdt het recht om na ontvangst van de inschrijving een inschrijving te weigeren. 
✦ De Opdrachtnemer verzendt voordat het Traject start per email een factuur. De gehele kosten van de groepstraining/workshop(s) zijn bij vooruitbetaling voor de start van de groepstraining/workshop(s) verschuldigd tenzij anders is besproken.
✦ Bij een niet tijdige of onvolledige betaling behoudt de Opdrachtnemer zich het recht de Opdrachtgever uit te sluiten van deelname.
✦ Annuleren van de groepstraining/workshop(s) kan telefonisch of via de email via: info@bbbpsychologie.nl.
✦ Annulering van een groepstraining/workshop(s) kan kosteloos plaats vinden tot 14 dagen voor aanvang van de overeengekomen training/workshop(s). Bij een annulering van een groepstraining/workshop(s) binnen 14 dagen is Opdrachtnemer genoodzaakt het overeengekomen tarief in rekening te brengen. 
✦ Indien door omstandigheden een groepstraining/workshop(s) onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal de Opdrachtnemer trachten binnen een afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende groepstraining/workshop(s). Indien dit niet mogelijk is en de Opdrachtnemer de groepstraining/workshop(s) annuleert zal de Opdrachtnemer per omgaande het deelnamegeld restitueren aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens de Opdrachtnemer is uitgesloten.


12. Persoonsgegevens

✦ Door het aangaan van een overeenkomst verleent Opdrachtgever aan Opdrachtnemer toestemming voor automatische bewerking van de, uit de overeenkomst verkregen, persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

 
13. Geschillenbeslechting

✦ Op iedere rechtsgeldig getekende Offerte/Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
✦ Geschillen voortvloeiende uit een rechtsgeldig getekende Offerte/Overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer gevestigd is.


14. Intellectueel eigendom

✦ De intellectuele en industriële eigendom rechten met betrekking tot de aan de Opdrachtgever verstrekte materialen komen de Opdrachtnemer toe.
✦ Alle door de Opdrachtnemer in het kader van de training aan Opdrachtgever verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door of namens de Opdrachtnemer verstrekte informatie (bijvoorbeeld trainingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke activiteit te ontwikkelen of te geven, tenzij de Opdrachtnemer daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.